Office Bearers

Patron
No NAME MOBILE NUMBER
1. Dr. S. P. Dogra
+91 98159-62221

No

NAME

MOBILE NUMBER

1.

Dr. Anil Nagrath

(President)

+91 98141-44433
2.

Dr. Shashi Bhushan

(Secretary)

+91 98766-00095
3.

Dr. Deepak Sharma

(Cashier)

+91 94640-18306

CC Office Bearers
No NAME MOBILE NUMBER
1. Dr. Anil Jyoti
+91 98140-02646
2. Dr. Rajiv Kataria
+91 81465-11966
3. Dr. N. K. Sharma
+91 81461-11677
4. Dr. J. K. Bhatia
+91 98159-68565
5. Dr. Vikas Sharma
+91 81465-55665
IPP
1. Dr. Vishal Bhanot
+91 81461-00500
Vice Presidents
1. Dr. Surinder Kalyan
+91 98152-04007
2. Dr. H.S. Sodhi
+91 98148-69590
3. Dr. Pavitar Sharma
+91 98141-59022
4. Dr. Neeraj Sehgal
+91 98149-38039
5. Dr. Meenu Bhanot
+91 98143-84080
Joint Secretaries
1. Dr. Sunil Gupta
+91 93166-10706
2. Dr. Kuldeep Behal
+91 98729-92445
3. Dr. Sarbjeet Singh
+91
4. Dr. B. S. Bhatia
+91 81468-24100
5. Dr. Reena Malhotra
+91 94172-25352
Organizing Secretaries
1. Dr. Bhajan Khepra
+91 94639-60488
2. Dr. Satbir Singh
+91 98151-41410
3. Dr. Shalini Khera
 +91 98148-90003
PRO
1. Dr. Dinesh Jaggi
+91 81468-00478
Co-Cashier
1. Dr. Sunil Kalra
+91